Algemene voorwaarden

Artikel 1 – Identiteit van de ondernemer Horlogerie.amsterdam Telefoonnummer +31 ( 0 ) 645999013 :E-mailadres: info@horlogerie.amsterdam ,Inschrijvingsnummer KVK 77216466,Btw- Id NL003163657B55 ,Artikel 2 – Het aanbod 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld. 2. Het aanbod is vrijblijvend. De ondernemer is gerechtigd het aanbod te wijzigen en aan te passen. 3. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet. 4. Afbeeldingen bij producten zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Artikel 3 – Herroepingrecht 1. Bij de internetaankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 7 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger. 2. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies. 3. Wanneer de consument gebruik wenst te maken van zijn herroepingrecht is hij verplicht dit binnen 7 dagen, na ontvangst van het product, kenbaar te maken aan de ondernemer. Het kenbaar maken dient de consument te doen middels een email aan info@horlogerie.amsterdam. Nadat de consument kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingrecht dient de klant het product binnen 7 dagen retour te sturen. De consument dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending. 4. Indien de klant na afloop van de in lid 2 en 3 genoemde termijnen niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingrecht resp. het product niet aan de ondernemer heeft teruggezonden, is de koop een feit. 5. Het herroepingrecht is enkel van toepassing op internetaankopen binnen de EU. Artikel 4 – Kosten in geval van herroeping 1. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening. 2. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping, terugbetalen. Hierbij is wel de voorwaarde dat het product reeds terug ontvangen is door de webwinkelier. Artikel 5 – De prijs 1. De in het aanbod van producten genoemde prijzen zijn vrij van btw, daar wij enkel marge producten verkopen. 2. Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk – en zetfouten. Voor de gevolgen van druk – en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Bij druk – en zetfouten is de ondernemer niet verplicht het product volgens de foutieve prijs te leveren. Artikel 6 – Garantie 1. Op elk verkocht uurwerk wordt 90dagen garantie verstrekt, tenzij anders vermeldt. 2. Deze garantie geldt niet voor de waterdichtheid, kronen en drukkers, glas, bandjes,sluitingen en indien: o De consument de geleverde producten zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren en/of bewerken; o De geleverde producten aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd zijn met de aanwijzingen van de ondernemer en/of op de verpakking behandeld zijn; Artikel 7 – Levering en uitvoering 1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten. 2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt. 3. Alle levertermijnen, op te vragen via info@horlogerie.amsterdam, zijn indicatief. Aan eventuele genoemde termijnen kan de consument geen rechten ontlenen. Overschrijding van een termijn geeft de consument geen recht op schadevergoeding. 4. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. 5. Voor leveringen buiten de EU gelden mogelijke invoerkosten, welke voor rekening zijn van de consument. De ondernemer heeft geen invloed op de hoogte van deze mogelijke invoerkosten.

Meer weten over onze horloges en accessoires?

Neem contact op voor advies of meer informatie

0